พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่าน E-AGM

28 / 04 / 2565

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง ศูนย์อาหารเครือฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค และโครงการริเวอร์เดล มารีน่า จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยมีนายสุเวทย์ ธีรวชิรากุล (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ มรรคยาธร (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทีมคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ บางส่วนเดินทางมาเข้าร่วมประชุม โดยปฎิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องสัมนา ชั้น 8 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์